تقویم آموزشی

مدیریت کیفیت
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
QM-995230 دوره جامع سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 48 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
QM-995231 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 12 پنجشنبه 14-18 هفته اول خرداد ثبت نام
QM-995232 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 12 پنجشنبه 9-13 هفته سوم اردیبهشت ثبت نام
QM-995233 سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 20 پنجشنبه 16-20 هفته چهارم اردیبهشت ثبت نام
QM-995240 تشریح معیار های مدل تعالی سازمانی EFQM 16 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته دوم خرداد ثبت نام
QM-995241 سیستم مدیریت آموزشی ISO 10015:1999 16 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته سوم خرداد ثبت نام
QM-995242 شش سیگما 16 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
QM-995243 سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE 16 یکشنبه سه شنبه 14-18 هفته اول تیر ثبت نام
QM-995244 نگهداری و تعمیرات 16 پنجشنبه 9-13 هفته اول مرداد ثبت نام
QM-995245 نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO 14001 16 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
QM-995246 گسترش عملکرد کیفیت QFD 16 جمعه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
QM-995247 آموزش نرم افزار MINITAB 16 پنجشنبه 14-18 هفته چهارم اردیبهشت ثبت نام
QM-995248 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 16 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته دوم شهریور ثبت نام
QM-995249 کنترل نقاط بحرانی HACCP 16 جمعه 16-18 هفته اول شهریور ثبت نام
QM-995250 تربیت ممیز کیفیت خدمات SQM 32 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته دوم تیر ثبت نام
QM-995251 نظام مدیریت کیفیت جامع TQM 16 پنجشنبه جمعه 14-18 هفته سوم مرداد ثبت نام
QM-995252 آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه IMS 16 جمعه 10-12 هفته اول مرداد ثبت نام
QM-995253 ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 24 جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
QM-995254 سیستم مدیریت هزینه های کیفیت COQ 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
QM-995255 کنترل آماری فرآیند SPC 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
QM-995256 تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA 16 جمعه 14-18 هفته اول شهیور ثبت نام
QM-995257 نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 16 جمعه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
QM-995258 تعالیم دمینگ PDCA 8 پنجشنبه 10-13 هفته اول تیر ثبت نام
QM-995259 طراحی آزمایش ها DOE 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
مدیریت پروژه
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
PM-308441 دوره جامع مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK 32 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
PM-308442 مدیریت هزینه و حسابداری پروژه 12 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول مرداد ثبت نام
PM-308443 مدیریت زمان پروژه 8 جمعه 16-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
PM-308444 مدیریت ریسک و نرم افزار تخصصی Pert Master 8 جمعه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
PM-308445 مدیریت تدارکات پروژه 8 یکشنبه سه شنبه 14-18 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
PM-308450 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP 16 پنجشنبه جمعه 10-12 هفته سوم شهریور ثبت نام
PM-308451 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera 6 16 جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
PM-308452 امور مناقصات و برگزاری آن در پروژه ها 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
PM-308453 مدیریت پروژه برای مهندسان 8 جمعه 9-13 هفته اول شهریور ثبت نام
PM-308454 مدیریت پیمان و قرارداد 8 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
PM-308455 متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی 16 جمعه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
PM-308456 ادعا و چگونگی مدیریت آن در قرارداد ها  8 پنجشنبه جمعه 14-18 هفته اول شهریور ثبت نام
PM-308457 مدیریت استراتژیک پروژه 16 پنجشنبه جمعه 10-12 هفته اول مرداد ثبت نام
PM-308458 انواع روش انعقاد قرارداد از لحاظ اجرا و نحوه پرداخت 8 جمعه 14-18 هفته اول مرداد ثبت نام
PM-308459 قیمت گذاری پروژه ها 8 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
PM-308460 تامین مالی پروژه 24 دوشنبه چهارشنبه 10-12 هفته اول تیر ثبت نام
PM-308461 مدیریت طرح و سبد پروژه در سازمان های پروژه محور(PPM) 8 پنجشنبه جمعه 10-12 هفته اول تیر ثبت نام
PM-308462 طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO) 8 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
PM-308463 سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS) 16 پنجشنبه جمعه 14-18 هفته اول شهریور ثبت نام
PM-308464 نحوه ارائه و تهیه قیمت توسط مناقصه گر 4 جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
PM-308465 نحوه انعقاد قرارداد و تهیه موافقت نامه 4 جمعه 10-13 هفته اول مرداد ثبت نام
PM-308466 نحوه مستند سازی و اهمیت آن در پروژه 4 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
PM-308467 مدیریت هزینه به روش ارزش کسب شده 8 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
PM-308468 آشنایی با تکنیک های شکست کار WBS 16 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته اول خرداد ثبت نام
PM-308469 استاندارد بین المللی مدیریت پروژه انگلستان PRINCE 2 48 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
روانشناسی و روانشناختی
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
RP-109941 شخصیت شناسی بر اساس NLP 40 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
RP-109942 شخصیت شناسی بر اساس NEO  32 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
RP-109943 شخصیت شناسی بر اساس DISK 32 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
RP-109944 شخصیت شناسی بر اساس MBTI 32 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
RP-109945 هیپنوتیزم درمانی  16 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
RP-109946 تربیت مشاور تحصیلی  40 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
RP-109947 تربیت مربی مهارت های زندگی  60 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
RP-109948 تربیت درمانگر بازی درمانی  40 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
RP-109949 استعداد یابی 32 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته دوم شهریور ثبت نام
RP-109950 خودشناسی  60 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
RP-109951 طرحواره درمانی  32 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته سوم مرداد ثبت نام
RP-109952 زوج درمانی  32 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته سوم مرداد ثبت نام
RP-109953 تحلیل رفتار متقابل TA 16 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته چهارم  شهریور ثبت نام
RP-109954 تفسیر MMPI  16 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
RP-109955 اختلالات DSM5 32 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته چهارم مرداد ثبت نام
RP-109956 تربیت درمانگر شناختی رفتاری CBT  32 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول تیر ثبت نام
RP-109957 تعهد و مسئولیت پذیری بر اساس ACT 32 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
تولید، لجستیک و زنجیره تامین
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
TL-702271 تکنیک حل مسئله A3 Report 8 جمعه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
TL-702272 نقشه برداری جریان ارزش 16 یکشنبه سه شنبه 10-12 هفته اول تیر ثبت نام
TL-702273 عوامل اتلاف هفت گانه 7 Wasters 8 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
TL-702274 ساماندهی محیط کار و مدیریت دیداری 5s (نظام آراستگی) 8 جمعه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
TL-702275 کاهش زمان آماده سازی 8 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته دوم شهریور ثبت نام
TL-702276 بهبود مستمر (کایزن) 50 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته سوم شهریور ثبت نام
TL-702277 استقرار سیستم هموار کششی (کاتبان) 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
TL-702278 انبارداری و مهندسی انبار 20 جمعه 14-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
TL-702279 مدیریت زنجیره تامین 16 پنجشنبه جمعه 10-12 هفته اول شهریور ثبت نام
TL-702280 مدیریت ارتباط با تامین کنندگان 16 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
TL-702281 برنامه ریزی و کنترل تولید 16 جمعه 16-20 هفته سوم مرداد ثبت نام
TL-702282 برنامه ریزی و کنترل موجودی ها 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
TL-702283 انبارداری صنعتی 20 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته اول شهریور ثبت نام
TL-702284 مدیریت شبکه توزیع و پخش 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
TL-702285 حمل و نقل درون کارخانه و جابجایی مواد 8 جمعه 10-13 هفته اول آذر ثبت نام
TL-702286 برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
TL-702287 برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان ERP 16 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته اول خرداد ثبت نام
TL-702288 تکنیک های کاهش ضایعات و مدیریت بازیافت 8 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
TL-702289 عارضه یابی زنجیره تامین 8 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول تیر ثبت نام
TL-702290 انبارداری مکانیزه 20 جمعه 10-12 هفته اول تیر ثبت نام
TL-702291 سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین 8 جمعه 16-20 هفته دوم تیر ثبت نام
TL-702292 مدیریت برون سپاری 8 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته سوم مرداد ثبت نام
TL-702293 مدیریت بازگشتی ها و لجستیک معکوس 8 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول تیر ثبت نام
TL-702294 تولید چابک 8 جمعه 16-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
TL-702295 اصول بسته بندی 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
TL-702296 اسناد و مقررات حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا 24 جمعه 14-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
TL-702297 طرح ریزی واحد های صنعتی 16 دوشنبه چهارشنبه 10-12 هفته سوم تیر ثبت نام
TL-702298 آشنایی با تولید به موقع JIT 16 جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
مدیریت منابع انسانی و اداری
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
HR-613101 دوره جامع منابع انسانی 80 جمعه 9-13 هفته اول شهریور ثبت نام
HR-613102 مدیریت عمومی 12 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته دوم شهریور ثبت نام
HR-613103 مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی 8 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
HR-613104 تجزیه و تحلیل و طراحی شغل 16 جمعه 14-18 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HR-613105 جذب، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی 16 یکشنبه سه شنبه 10-12 هفته دوم تیر ثبت نام
HR-613106 ارزیابی عملکرد و مکانیسم پرداخت متغیر 16 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته سوم تیر ثبت نام
HR-613107 سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی 8 جمعه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
HR-613108 مهارت های برقراری ارتباط موثر 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته دوم تیر ثبت نام
HR-613109 خاتمه خدمت و تسویه حساب 16 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته اول خرداد ثبت نام
HR-613110 قوانین کار و تامین اجتماعی 24 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
HR-613120 دوره جامع مهارت های مدیریتی  60 جمعه 10-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
HR-613121 مدیریت عمومی 24 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
HR-613122 تفکر سیستمی 16 جمعه 9-13 هفته اول مرداد ثبت نام
HR-613123 تیم سازی و کار تیمی 16 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته اول تیر ثبت نام
HR-613124 مهارت های برقراری ارتباط موثر 16 جمعه 10-12 هفته اول شهریور ثبت نام
HR-613125 مدیریت رفتار سازمانی 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
HR-613126 مدیریت زمان 8 جمعه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
HR-613127 مدیریت جلسات 8 جمعه 9-13 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HR-613130 دوره جامع روابط عمومی  32 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته اول مرداد ثبت نام
HR-613131 اصول و مبانی روابط عمومی  8 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
HR-613132 نگارش و خبرنویسی در روابط عمومی 12 جمعه 14-18 هفته اول شهریور ثبت نام
HR-613133 رسانه شناسی و ارتباطلات رسانه ای  16 یکشنبه سه شنبه 10-12 هفته دوم شهریور ثبت نام
HR-613134 روابط عمومی الکترونیک 16 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
HR-613135 آموزش عملی طراحی یک رسانه تبلیغی اثر بخش 12 پنجشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
HR-613136 سخنرانی حرفه ای 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
HR-613140 آیین نگارش و مکتبات اداری 16 یکشنبه سه شنبه 14-18 هفته اول تیر ثبت نام
HR-613141 اموزش روسای دفتر مدیران 24 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
HR-613142 مدیریت امور اسناد و بایگانی  8 دوشنبه چهارشنبه 10-13 هفته اول شهریور
HR-613143 گزارش نویسی و خلاصه نویسی مکاتبات اداری 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
HR-613144 نرم افزار SPSS 16 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
HR-613145 جانشین پروری 8 یکشنبه سه شنبه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
HR-613146 مدیریت حل خلاقانه مسائل TRIZ 16 پنجشنبه جمعه 10-12 هفته دوم خرداد ثبت نام
HR-613147 استراتژی و مدیریت استراتژیک 16 جمعه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
HR-613148 مدیریت استرس 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
HR-613149 مدیریت فرآنیدهای کسب و کار(BPM) 12 جمعه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
HR-613150 سیستم های اطلاعات مدیریت MIS 16 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته اول شهریور ثبت نام
HR-613151 عارضه یابی سازمانی 12 جمعه 9-13 هفته اول شهریور ثبت نام
HR-613152 سازمان دهی و طراحی ساختار سازمان 12 جمعه 10-12 هفته اول مرداد ثبت نام
HR-613153 تجزیه،تحلیل و طراحی سیستم ها 12 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
HR-613154 اجرا و کنترل استراتژی به روش BSC 12 پنجشنبه جمعه 9-12 هفته اول مرداد ثبت نام
حقوق تجارت
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
HT-610710 نکات حقوقی قراردادهای تجاری(داخلی و بین المللی) 24 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
HT-610711 فرایند و قانون برگزاری مناقصات 8 جمعه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
HT-610712 آشنایی با قانون تجارت 16 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول تیر ثبت نام
HT-610713 دوره جامع آشنایی با سازمان جهانی تجارت (WTO) و الحاق ایران 40 جمعه 14-18 هفته اول تیر ثبت نام
HT-610714 کلیات و آشنایی با سازمان جهانی تجارت 4 چهارشنبه 16-20 هفته چهارم اردیبهشت ثبت نام
HT-610715 چگونگی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت 4 جمعه 10-14 هفته سوم شهریور ثبت نام
HT-610716 دسترسی به بازارهای هدف 4 جمعه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
HT-610717 موافقت نامه های گمرکی 4 دوشنبه 9-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
HT-610718 قواعد حاکم بر تجارت خدمات 4 جمعه 9-13 هفته چهارم اردیبهشت ثبت نام
HT-610719 جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 4 جمعه 14-18 هفته سوم اردیبهشت ثبت نام
HT-610720 حل و فصل اختلافات تجاری 4 سه شنبه 16-20 هفته چهارم مرداد ثبت نام
HT-610730 بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای تامین مالی 16 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HT-610731 آشنایی با قرارداهای فاینانس، لایسنس، امکان سنجی و … 16 پنجشنبه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
حسابداری و اقتصاد مالی
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
HE-935240 دوره جامع تربیت کمک حسابدار 80 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
HE-935241 اصول حسابداری مقدماتی 28 یکشنبه سه شنبه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
HE-935242 اصول حسابداری پیشرفته 28 جمعه 9-13 هفته چهارم مرداد ثبت نام
HE-935243 حسابداری حقوق و دستمزد 16 پنجشنبه جمعه 16-18 هفته چهارم مرداد ثبت نام
HE-935250 دوره جامع تربیت حسابدار 64 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HE-935251 تهیه و تنظیم صورت های مالی براساس
استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابداری
36 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HE-935252 حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی) 24 یکشنبه سه شنبه 10-12 هفته چهارم مرداد ثبت نام
HE-935260 دوره جامع تربیت رئیس حسابداری 68 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته چهارم خرداد ثبت نام
HE-935261 تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تحلیل آماری هزینه ها 16 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته چهارم خرداد ثبت نام
HE-935262 کاربرد اکسل در حسابداری 24 جمعه 16-20 هفته چهارم تیر ثبت نام
HE-935263 تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد 20 دوشنبه چهارشنبه 14-18 هفته چهارم تیر ثبت نام
HE-935270 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 40 جمعه 16-20 هفته چهارم خرداد ثبت نام
HE-935271 ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR III 32 یکشنبه سه شنبه 10-13 هفته اول مرداد ثبت نام
HE-935272 اقتصاد سنجی با نرم افزار EVIEWS 24 جمعه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
HE-935273 قوانین مبارزه با پولشویی 8 یکشنبه سه شنبه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
HE-935274 حسابداری تعهدی ویژه سازمان های دولتی 40 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته اول شهریور ثبت نام
HE-935275 مدیریت راهبردی و کاهش هزینه ها 16 جمعه 16-18 هفته اول خرداد ثبت نام
HE-935276 استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی 16 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HE-935277 هوش مالی 8 جمعه 14-18 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HE-935278 حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) 16 دوشنبه چهارشنبه 10-12 هفته چهارم خرداد ثبت نام
HE-935279 تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی 28 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
HE-935280 اصول و مبانی حسابداری مالی(برای استانداردهای حسابداری) IFRS – مقدماتی 32 جمعه 16-20 هفته چهارم مرداد ثبت نام
HE-935281 اصول و مبانی حسابداری مالی(برای استانداردهای حسابداری) IFRS – پیشرفته 32 جمعه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
بورس و بازار سرمایه
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
FE-168020 دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام 60 دوشنبه چهارشنبه 9-12 هفته اول مهر ثبت نام
FE-168021 مفاهیم اولیه و شیوه معاملات 24 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته اول مهر ثبت نام
FE-168022 تحلیل گری بنیادی 24 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته سوم آذر ثبت نام
FE-168023 تحلیل گری تکنیکال 24 پنجشنبه جمعه 13-18 هفته دوم آذر ثبت نام
FE-168024 تحلیل گری روانی / معامله گری 24 یکشنبه سه شنبه 9-12 هفته اول آبان ثبت نام
FE-168025 مهارت های کاربردی 24 پنجشنبه 16-20 هفته دوم آبان ثبت نام
FE-168030 بررسی صورت های مالی شرکت های بورس 16 پنجشنبه جمعه 13-18 هفته دوم آبان ثبت نام
FE-168031 شیوه های سرمایه گذاری با سرمایه اندک 8 جمعه 16-20 هفته دوم آذر ثبت نام
FE-168032 مدیریت شرکت های تابع هولدینگ از منظر تحلیل عمکرد مالی 8 دوشنبه چهارشنبه 9-12 هفته اول آذر ثبت نام
FE-168033 استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای طلا،
ارز، مسکن، بورس و نظام بانکی
8 پنجشنبه جمعه 13-18 هفته چهارم شهریور ثبت نام
FE-168034 ساختار روش های تامین منابع مالی 16 پنجشنبه جمعه 13-18 هفته چهارم شهریور ثبت نام
بازاریابی و فروش
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
BP-311930 دوره جامع ویژه کارشناسان فروش و بازاریابی 40 دوشنبه پنجشنبه 10-13 هفته دوم شهریور ثبت نام
BP-311931 مهارت های فروش(فروشندگی، ویزیتوری) 8 شنبه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
BP-311932 بازاریابی تلفنی 4 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
BP-311933 مهارت های مذاکرات تجاری 4 یکشنبه سه شنبه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
BP-311934 مبانی بازاریابی و فروش 8 پنجشنبه 16-18 هفته اول خرداد ثبت نام
BP-311935 روانشناسی فروش 4 پنجشنبه 16-20 هفته سوم اردیبهشت ثبت نام
BP-311936 بازاریابی خدمات 4 دوشنبه چهارشنبه 9-13 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
BP-311940 دوره جامع ویژه مدیران فروش و بازاریابی 56 یکشنبه سه شنبه 9-12 هفته چهارم شهریور ثبت نام
BP-311941 زبان بدن و NLP 8 دوشنبه پنجشنبه 16-18 هفته سوم شهریور ثبت نام
BP-311942 مدیرت ارتباط با مشتری(CRM) 8 شنبه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
BP-311943 تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار 16 پنجشنبه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
BP-311944 کمپین های تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 8 پنجشنبه 9-13 هفته دوم خرداد ثبت نام
BP-311945 مهارت های تدوین طرح های کاربردی(BP,MP,SP) 8 جمعه 16-18 هفته سوم اردیبهشت ثبت نام
BP-311946 بازاریابی صنعتی 4 دوشنبه 16-20 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
BP-311947 خدمات پس از فروش 4 یکشنبه 14-18 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
BP-311948 بازاریابی چریکی 8 یکشنبه سه شنبه 10-12 هفته اول خرداد ثبت نام
BP-311949 نشان سپاری(فرانچایزینگ) 8 پنجشنبه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
BP-311950 روش های موثر در وفادارسازی مشتریان 8 دوشنبه پنجشنبه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
BP-311951 مدیریت شکایت مشتریان 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته سوم مرداد ثبت نام
BP-311960 دوره جامع ویژه مدیران عالی استراتژیک بازاریابی و فروش 64 یکشنبه سه شنبه 14-18 هفته اول مرداد ثبت نام
BP-311961 تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک بازاریابی 8 دوشنبه چهارشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
BP-311962 مدیریت برند و برندینگ 16 شنبه 10-13 هفته دوم مرداد ثبت نام
BP-311963 مباحث نوین بازاریابی 16 پنجشنبه 16-20 هفته دوم مرداد ثبت نام
BP-311964 تحلیل رفتار مصرف کننده 8 پنجشنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
BP-311965 اصول و فنون قیمت گذاری 8 یکشنبه سه شنبه 9-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
BP-311966 کسب و کار الکترونیکی 8 جمعه 16-20 هفته سوم شهریور ثبت نام
BP-311967 بازرایابی بین المللی 16 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته اول شهریور ثبت نام
بازرگانی و تجارت
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
BT-244101 دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 100 جمعه 16-20 هفته چهارم شهریور ثبت نام
BT-244102 اینکوترمز 2010 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی) 12 دوشنبه چهارشنبه 14-16 هفته چهارم شهریور ثبت نام
BT-244103 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 24 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
BT-244104 مقررات صادرات و واردات
(کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا)
24 دوشنبه چهارشنبه 10-13 هفته اول خرداد ثبت نام
BT-244105 مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی 16 یکشنبه سه شنبه 9-12 هفته دوم خرداد ثبت نام
BT-244106 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی 36 یکشنبه سه شنبه 16-20 هفته سوم خرداد ثبت نام
BT-244107 مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی 36 پنجشنبه 16-18 هفته اول تیر ثبت نام
BT-244108 روش های پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی 12 پنجشنبه جمعه 16-19 هفته دوم تیر ثبت نام
BT-244109 امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) 24 جمعه 16-20 هفته اول آذر ثبت نام
BT-244110  اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری) 16 دوشنبه چهارشنبه 9-12 هفته دوم خرداد ثبت نام
BT-244111 نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا 12 یکشنبه سه شنبه 16-19 هفته سوم شهریور ثبت نام
BT-244112 روش های تامین مالی در تجارت بین الملل 12 پنجشنبه 9-12 هفته سوم شهریور ثبت نام
زبان انگلیسی بازرگانی
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت
EN-580170 Business result(Beginner) 30 دوشنبه چهارشنبه 16-19 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
EN-580171 Market Leader 30 جمعه 15-18 هفته اول تیر ثبت نام
EN-580172 Business Correspondence in Practice 30 پنجشنبه 15-18 هفته دوم تیر ثبت نام
EN-580173 Commercial Correspondence 30 پنجشنبه 10-13 هفته دوم مرداد ثبت نام
EN-580174 Commercial and Legal Correspondence for
International Trade and Contracts
30 یکشنبه سه شنبه 16-19 هفته دوم مرداد ثبت نام
EN-580175 Negotiation and International Contracts 30 شنبه 16-19 هفته اول خرداد ثبت نام
EN-580176 Effective Socializing 30 پنجشنبه 14-17 هفته دوم تیر ثبت نام
EN-580177 Effective Telephoning 30 دوشنبه چهارشنبه 9-12 هفته سوم مرداد ثبت نام
EN-580178 Effective Presentation 30 جمعه 10-13 هفته سوم شهریور ثبت نام
EN-580179 Effective Meetings 30 دوشنبه چهارشنبه 10-13 هفته چهارم شهریور ثبت نام
EN-580180 Effective Negotiation 30 یکشنبه سه شنبه 16-19 هفته سوم شهریور ثبت نام
EN-580181 Grammer for Business 30 جمعه 16-19 هفته دوم مرداد ثبت نام
EN-580182 Marketing 30 شنبه 9-12 هفته اول مرداد ثبت نام
آکادمی مدیران
کد دوره نام دوره مدت (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع وضعیت  
AC-89631 دوره مدیریت اجرائی MBA 300 پنجشنبه جمعه 16-20 هفته دوم اردیبهشت ثبت نام
AC-89632 دوره مدیریت راهبردی DBA 400 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته سوم اردیبهشت ثبت نام
AC-89633 دوره جامع مدیر عامل خبره 120 پنجشنبه جمعه 9-13 هفته اول مرداد ثبت نام
AC-89634 هدایت و رهبری 16 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته اول مرداد ثبت نام
AC-89635 اشتباهات مهلک مدیران 40 یکشنبه سه شنبه 16-18 هفته اول خرداد ثبت نام
AC-89636 اشتباهات استراتژی 16 دوشنبه پنجشنبه 14-16 هفته اول خرداد ثبت نام
AC-89637 مذاکرات تجاری 12 شنبه 10-13 هفته دوم تیر ثبت نام
AC-89638 مدیریت مشارکتی 12 پنجشنبه 16-20 هفته اول مرداد ثبت نام
AC-89639 مدیریت جلسات  8 پنجشنبه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
AC-89640 مدیریت موثر وقت 8 جمعه 16-20 هفته دوم شهریور ثبت نام
AC-89641 بین المللی سازی کسب و کارها 8 دوشنبه چهارشنبه 16-18 هفته دوم تیر ثبت نام
AC-89642 گوش سپاری حرفه ای و متقاعد سازی 12 یکشنبه سه شنبه 16-18 هفته اول خرداد ثبت نام
AC-89643 روش های نوین حل مسئله 16 یکشنبه سه شنبه 10-13 هفته اول خرداد ثبت نام
AC-89644 معماری موفقیت 8 یکشنبه سه شنبه 16-18 هفته سوم شهریور ثبت نام
AC-89645 اصول فرصت یابی و تشخیص فرصت در هزاره سوم 8 پنجشنبه 16-20 هفته اول خرداد ثبت نام
AC-89646 نحوه جذب پرسنل و مصاحبه استخدامی 16 جمعه 14-18 هفته اول تیر ثبت نام
AC-89647 کاربرد حرفه ای از گوشی تلفن همراه 8 جمعه 9-13 هفته اول خرداد ثبت نام
AC-89648 تفکر استراتژیک 8 دوشنبه چهارشنبه 10-13 هفته اول تیر ثبت نام